Print
PDF

วัสดุปลูก-ปรับบำรุงดิน

ทางบริษัทฯ เรา ขยายส่วนงานผลิตดินผสม-ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับรองรับลูกค้างานบริการจัดสวน,ดูแลสวน รวมถึงงานเพาะชำ ดูแลและขยายพันธุ์ไม้ประดับ โดยมีจนท.นักวิชาการเกษตรด้านดิน-ปุ๋ย ดูแลควบคุมงานผลิต, ตรวจคุณภาพวัตถุดิบ, วัสดุที่ใช้ และ ควบคุมตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ดินผสม,ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นเอง ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพดี พร้อมใช้งานบริการลูกค้า และจำหน่ายแก่ ผู้ใช้งานทั่วไป
ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตจากส่วนผสมเศษพืชหมักร่วมกับมูลสัตว์ ผ่านการย่อยสลายจนสมบูรณ์ ปรับแต่งคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมปุ๋ยอินทรีย์ โดยได้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ และใบทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ผง “กรีน แอนด์ โกร 1” บรรจุถุง เลขที่  91/2554, แบบไม่บรรจุ เลขที่  90/2554  จาก กรมวิชาการเกษตร แล้ว