Print
PDF

ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพ: น้ำหมักปลา

น้ำหมักปลาชีวภาพ Biological products: fish fermentation

ประโยชน์

 • ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช

 • ช่วยเร่งการแตกใบอ่อน และกิ่งก้าน -ช่วยให้ใบมีสีเขียวเข้ม

 • ใช้ร่วมกับสารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลงได้ เนื่องจากเป็นน้ำหมักปลาวัตถุดิบธรรมชาติ อาจมีกลิ่นรบกวนขณะใช้

 • ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ปุ๋ยยูเรีย

 • ช่วยเร่งการฟื้นฟูสภาพต้นไม้ที่เหลือง แกร็น ให้เขียวขึ้น

 • ใช้เติมในดิน ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี และช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดิน

 • ช่วยเพิ่มอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน

 • เป็นสารที่ทำหน้าที่เหมือนฮอร์โมนพืช กระตุ้นการเกิดราก และการเจริญเติบโต ทำให้ผลผลิต และคุณภาพสูงขึ้น

 • ช่วยต้านแมลงศัตรูพืช และลดจำนวนแมลงศัตรูพืช เพื่อป้องกันการทำลายจากแมลง

อัตราการใช้: น้ำหมักปลา

 • อัตราส่วน 1 ซีซี: น้ำ 1000 ลิตร ต้นกล้า ต้นอ่อน พืชผักสวนครัว

 • อัตราส่วน 1 ซีซี: น้ำ 500 ลิตร พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ

วิธีการใช้

 1. ฉีดพ่นทางใบ ควรให้น้ำพืชก่อนทุกครั้งถ้าพืชหรือไม่อยู่ในภาวะขาดน้ำ

 2. ราดลงดิน สภาพดินที่มีความชื้น

อัตราการใช้: น้ำหมักปลาชีวภาพ how to use : fish fermentation

การทดลองฟื้นฟูต้นโมก

ตัวอย่างที่

การจัดการ

1

ใส่ปุ๋ย 46-0-0  อัตรา 5 กรัม/กระถาง  ใส่ 1 ครั้ง

2

รดน้ำหมักปลา 1 ลิตร (อัตรา1:20)  7 วัน ใส่ 1 ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง

3

ตัดราก+ใส่ปุ๋ย 46-0-0  อัตรา 5 กรัม/กระถาง  ใส่ 1 ครั้ง

4

ตัดราก+รดน้ำหมักปลา 1 ลิตร (อัตรา1:20) 7 วัน ใส่ 1 ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง

5

ไม่มีการจัดการใดๆ (ใช้เปรียบเทียบ)

น้ำหมักปลาชีวภาพ : ทดลองฟื้นฟู Test : fish fermentation

การใช้น้ำหมักปลากับต้นพุดศุภโชค

การใช้น้ำหมักปลากับต้นพุดศุภโชค

ใช้น้ำหมักปลากับต้นเล็บครุฑ

สัปดาห์ที่1

ใช้น้ำหมักปลา

กับต้นเล็บครุฑ

ใช้น้ำหมักปลา กับต้นเล็บครุฑ ใช้น้ำหมักปลา กับต้นเล็บครุฑ 4สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่1

ไม่ได้ใช้น้ำหมักปลา

กับต้นเล็บครุฑ

ไม่ได้ใช้น้ำหมักปลา กับต้นเล็บครุฑ สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 4

การใช้น้ำหมักปลากับหมากเหลือง

การใช้น้ำหมักปลากับหมากเหลือง สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่1

การใช้น้ำหมักปลากับหมากเหลืองสัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 4

การใช้น้ำหมักปลากับต้นเข็มพิกุล

สัปดาห์ที่1

สัปดาห์ที่ 4